Gogoro 售價為 128,000 元,贈送兩年不限次數更換電池等優惠 | 相關訊息 | 跳跳虎

Gogoro 在 2015 年 6 月 17 日正式發表 Smartscooter 智慧雙輪,建議售價為新台幣 12,800 元(不含政府補助),而每月不限次數電池交換的「換電馳」服務,月租為新台幣 899 元。

Gogoro Smartscooter 1.JPG

Gogoro Smartscooter 智慧雙輪在 2015 年 6 月 27 日至 7 月 24 日開放預購,7 月 25 日開始陸續交車。

Gogoro Smartscooter 2.JPG

為了答謝顧客的耐心等候,Gogoro 推出「預 GO 專案」,能提供不限次數更換電池、兩年免費保養與兩年道路救援服務。

另外,購買 Gogoro Smartscooter 智慧雙輪可享頭期新台幣 38,000 與餘款 12 期 0 利率分期、一年丟車賠車竊盜險等諸多優惠。

Gogoro 1.jpg

Gogoro 2.jpg

Gogoro 3.jpg
GoStation 資訊:

Gogoro 4.jpg

我要留言